Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Dodano: 24 stycznia 2022 r. - godz. 09:31

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz.1082 z późn.zm.), zarządzeniu Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego i terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym oraz uchwale Nr XX/225/2017 z 24 lutego 2017 r. Rady Gminy Długosiodło w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3-6 lat czyli urodzonych w latach 2016-2019.

 • Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle,
 • Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Starym Bosewie realizuje wychowanie przedszkolne oraz obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat czyli urodzonych w latach 2016-2019.
 • Szkoła Podstawowa w Blochach oraz Szkoła Podstawowa w Dalekim realizuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5 i 6 lat czyli urodzone w latach 2016 r.- 2017 r.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica dziecka.

Wnioski można pobrać w danym przedszkolu, szkole lub skorzystać z załączników do niniejszej informacji.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę bierze się kryteria wymienione w uchwale Nr XXI/226/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Jeżeli przyjęcie dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Długosiodło wymaga zmian w organizacji pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Długosiodło.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło.

 1. W przypadku , gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodle jest większa niż liczba wolnych miejsc , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. Kryteria wymienione w pkt 1 mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 4. Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
  1 Oboje rodzice dziecka pracują lub uczą się w trybie dziennym 4 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, nauce
  2 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, szkoły 3 Dokumenty potwierdzające kryterium
  są w posiadaniu placówki
  3 Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu
  7 godzin i więcej
  2 Oświadczenie rodziców
  4 Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu przedszkola, szkoły 1 Oświadczenie rodziców
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Długosiodło mogą być przyjmowani do przedszkola, oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole, oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2022)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2022-06-24 godz. 11:38

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
5 591 385

Liczba pojedynczych informacji:
3 675

Liczba plików (załączników):
6 417

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe