Informacja o XLIV Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 07 listopada 2023 r. - godz. 11:59

Informacja nieaktualna od: 14 listopada 2023 r. - godz. 12:00

Informacja o XLIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 14 listopada 2023 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Gminy w Długosiodle ul. T. Kościuszki 2, odbędzie się XLIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11:30.

PORZĄDEK OBRAD
XLIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 14 listopada 2023 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2024 r.;
  2. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Długosiodle;
  3. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Długosiodło;
  4. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  6. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Długosiodło na lata 2023-2025”;
  7. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030;
  8. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha w Długosiodle na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/385/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7 zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/457/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 lutego 2023 r.;
  10. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  11. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości;
  12. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bosewo;
  13. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037;
  14. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok;
  15. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku;
  16. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło;
  17. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-06-12 godz. 09:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 867 386

Liczba pojedynczych informacji:
4 319

Liczba plików (załączników):
7 953

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe