Informacja o XLIII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 07 września 2023 r. - godz. 13:10

Informacja nieaktualna od: 14 września 2023 r. - godz. 12:00

Informacja o XLIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 14 września 2023 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Gminy w Długosiodle ul. T. Kościuszki 2, odbędzie się XLIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11:30.

PORZĄDEK OBRAD
XLIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 14 września 2023 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Długosiodle;
  2. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na poprawę efektywności energetycznej budynków w Gminie Długosiodło;
  3. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Długosiodło;
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 8;
  5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzczanka – Folwark;
  6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzczanka - Folwark;
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzczanka - Folwark;
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przetycz Włościańska;
  9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaszczułty;
  10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037;
  11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok.
  12. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Długosiodło długoterminowej pożyczki.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-11-28 godz. 16:55

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 184 827

Liczba pojedynczych informacji:
4 110

Liczba plików (załączników):
7 324

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe