Informacja o XXXVII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 12 grudnia 2022 r. - godz. 15:40

Informacja nieaktualna od: 19 grudnia 2022 r. - godz. 12:00

Informacja o XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 19 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Gminnym Centrum Kultury w Długosiodle przy ul. Królowej Jadwigi 36 odbędzie się XXXVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło. Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11:30.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 19 grudnia 2022 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2023 rok;
  2. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2023 rok;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  4. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło;
  5. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Dalekie do kategorii drogi gminnej;
  6. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło
  7. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska;
  8. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród;
  9. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2023 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło;
  10. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/415/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. ”Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo – Nowa Wieś”;
  11. w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo – Nowa Wieś”;
  12. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 rok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033;
  13. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok;
  14. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037;
  15. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-02-06 godz. 15:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
6 403 204

Liczba pojedynczych informacji:
3 852

Liczba plików (załączników):
6 750

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe