Informacja o XIX Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 14 grudnia 2020 r. - godz. 08:37

Informacja nieaktualna od: 17 grudnia 2020 r. - godz. 12:00

Informacja o XIX Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 17 grudnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej w Długosiodle, ul. Kościuszki 5. odbędzie się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło

PORZĄDEK OBRAD
XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 17 grudnia 2020 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
  2. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2021 rok;
  3. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2021 rok;
  4. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło;
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2033;
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok;
  7. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033;
  8. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok;
  9. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło;
  10. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło;
  11. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
  12. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku;
  13. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  14. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długosiodło na lata 2021-2026.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 268

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe