Informacja o XVIII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 10 listopada 2020 r. - godz. 15:34

Informacja nieaktualna od: 17 listopada 2020 r. - godz. 14:00

Informacja o XVIII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 17 listopada 2020 roku (wtorek) o godzinie 12:30 w budynku Centrum Kultury w Długosiodle, ul. Królowej Jadwigi 36 odbędzie się XVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

PORZĄDEK OBRAD
XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 17 listopada 2020 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  2. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  3. w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  4. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  5. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  6. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  9. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  10. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku;
  11. w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia n ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2021 r.;
  12. w sprawie stwierdzenia nie naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  13. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  14. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2021 r. do 15.04.2021 r. i od 16.10.2021 r. do 31.12.2021 r.;
  15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości;
  16. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo – ul. Lipowa do kategorii dróg gminnych;
  17. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło;
  18. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  19. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
  20. zmieniająca uchwałę Nr XIII/147/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”;
  21. zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018 – 2020 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”;
  22. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032;
  23. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok;
  24. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku;
  25. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło;
  26. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 447

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286