Informacja o IX Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 02 września 2019 r. - godz. 10:40

Informacja nieaktualna od: 06 września 2019 r. - godz. 15:00

Dnia 6 września 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się IX zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 10.30.

PORZĄDEK OBRAD
IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 6 września 2019 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku;
  3. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli;
  4. zmieniająca uchwałę Nr XII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  5. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2020 r. do 15.04.2020 r. i od 16.10.2020 do 31.12.2020 r.;
  6. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło;
  7. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Długosiodle
  8. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030;
  9. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok;
  10. zmieniająca uchwałę nr II/20/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
  11. Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacja zadania pn. ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 667

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061