Informacja o VIII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 22 maja 2019 r. - godz. 13:33

Informacja nieaktualna od: 30 maja 2019 r. - godz. 15:00

Dnia 30 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11.30.

PORZĄDEK OBRAD
VIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 30 maja 2019 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok.
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez Wójta Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. Przedstawienie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku.
 6. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  3. w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  4. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  5. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło;
  6. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło oraz określenia granic i obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Długosiodło;
  7. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło;
  8. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze;
  9. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło;
  10. w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok;
  11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2018 rok;
  12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2018 rok;
  13. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2018 rok;
  14. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030;
  15. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok;
  16. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2018 rok;
  17. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-04 godz. 09:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 662 525

Liczba pojedynczych informacji:
2 999

Liczba plików (załączników):
4 947