Informacja o II Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 11 grudnia 2018 r. - godz. 09:14

Informacja nieaktualna od: 17 grudnia 2018 r. - godz. 16:00

Dnia 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się II zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11.30.

PORZĄDEK OBRAD
II zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 17 grudnia 2018 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Długosiodło;
  2. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/415/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych;
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2030;
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok;
  5. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło nalata 2019-2030;
  6. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok;
  7. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo";
  8. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki";
  9. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy";
  10. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo";
  11. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie";
  12. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś";
  13. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło";
  14. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło";
  15. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo";
  16. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski";
  17. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło";
  18. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska";
  19. w sprawie emisji obligacji komunalnych;
  20. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło;
  21. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r. i od 16.10.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  22. w sprawie zmiany statutu Gminy Długosiodło;
  23. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
  24. w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2019 roku;
  25. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
  26. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  27. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;
  28. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  29. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-05-29 godz. 13:41

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 638 065

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 934