Informacja o XXX Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 05 lipca 2018 r. - godz. 15:39

Informacja nieaktualna od: 13 lipca 2018 r. - godz. 23:59

Dnia 13 lipca 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się XXX zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło. Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godz. 11:30.

PORZĄDEK OBRAD
XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 13 lipca 2018 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło”;
  2. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło;
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło;
  5. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło;
  6. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Długosiodło;
  7. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Długosiodło”;
  8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029;
  9. w sprawie zmiany Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-03 godz. 16:50

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 656 939

Liczba pojedynczych informacji:
2 999

Liczba plików (załączników):
4 939