Informacja o XXIX Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 18 maja 2018 r. - godz. 15:41

Informacja nieaktualna od: 25 maja 2018 r. - godz. 23:59

Dnia 25 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Centrum Kultury w Długosiodle, ul. Królowej Jadwigi 36. odbędzie się XXIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło. Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godz. 11:00.

PORZĄDEK OBRAD
XXIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 25 maja 2018 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok przez Wójta Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 4. Przedstawienie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło;
  2. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa;
  3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło;
  4. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  5. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło;
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2017 rok;
  8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2017 rok;
  9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2017 rok;
  10. zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo";
  11. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło";
  12. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne;
  13. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029;
  14. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok;
  15. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2017 rok.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-14 godz. 16:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 563 613

Liczba pojedynczych informacji:
2 524

Liczba plików (załączników):
4 053