Informacja o XXVIII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 16 marca 2018 r. - godz. 10:59

Informacja nieaktualna od: 22 marca 2018 r. - godz. 23:59

Dnia 22 marca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, przy ul. Kościuszki 2 odbędzie się XXVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło. Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godz. 10:30.

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 22 marca 2018 roku

 1. Wystąpienie Pani Agnieszki Powierża - pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 2. Wystąpienie Pana Marcina Komor – przedstawiciela Polskiej Kancelarii Pomocy Poszkodowanym.
 3. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło;
  4. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  5. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Długosiodło;
  6. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło;
  7. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  9. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych;
  11. zmieniająca Uchwałę Nr XX/286/2012 z dnia 25 października 2012 r.;
  12. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025”;
  13. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025”;
  14. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  15. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  16. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa;
  17. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło;
  18. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki;
  19. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”;
  20. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”;
  21. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”;
  22. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”;
  23. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska – Zamość - Dalekie”;
  24. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś”;
  25. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo”;
  26. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych producentów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło”;
  27. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”;
  28. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  29. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
  30. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/321/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  31. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029;
  32. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-11-15 godz. 15:49

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 527 452

Liczba pojedynczych informacji:
2 509

Liczba plików (załączników):
4 002