Informacja o XXVII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 08 grudnia 2017 r. - godz. 10:49

Informacja nieaktualna od: 15 grudnia 2017 r. - godz. 23:59

Dnia 15 grudnia 2017 roku (piątek) o godzinie 12:45 w Urzędzie Gminy Długosiodło, przy ul. Kościuszki 2 odbędzie się XXVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

PORZĄDEK OBRAD
XXVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 15 grudnia 2017 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2018 r.;
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
  3. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok;
  4. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok;
  5. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2018r.;
  6. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2018 r. do 15.04.2018 r. i od 16.10.2018 r. do 31.12.2018 r.;
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  8. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
  9. zmieniająca uchwałę Nr XIX/221/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło”;
  10. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/236/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska”;
  11. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/237/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo – Znamiączki”;
  12. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/238/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Projektowanej w miejscowości Długosiodło”;
  13. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/239/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Długosiodło – ul. Sportowa”;
  14. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/240/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo – Chorchosy”;
  15. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/241/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”;
  16. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”;
  17. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029;
  18. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok;
  19. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”;
  20. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
  21. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029;
  22. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 081

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991