Informacja o XXV Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 27 października 2017 r. - godz. 10:08

Informacja nieaktualna od: 03 listopada 2017 r. - godz. 23:59

Dnia 03 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, przy ul. Kościuszki 2 odbędzie się XXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11:30.

PORZĄDEK OBRAD
XXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 03 listopada 2017 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Wystąpienie przedstawiciela z Nadleśnictwa Wyszków.
 4. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło w ośmioletnie szkoły podstawowe;
  2. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło;
  3. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku;
  4. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło;
  5. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Długosiodło;
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”;
  7. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2017-2018 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”;
  8. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029;
  9. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok.
  10. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;
  11. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej;
  12. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło;
  13. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  14. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  15. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  16. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło;
  17. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  18. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności;
  19. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
  20. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;
  21. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych wykorzystywanych przez cały rok oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  22. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacyjni elektronicznej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-10-21 godz. 17:11

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 504 049

Liczba pojedynczych informacji:
2 497

Liczba plików (załączników):
3 991