kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)
Uchwała Nr XXI/227/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXI/226/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Uchwała Nr XX/225/2017 z dnia 2017-02-24 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło
Uchwała Nr XX/224/2017 z dnia 2017-02-24 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XIX/223/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XIX/222/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XIX/221/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XIX/220/2017 z dnia 2017-02-09 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Uchwała Nr XIX/219/2017 z dnia 2017-02-09 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XIX/218/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XIX/217/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XIX/216/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.
Uchwała Nr XIX/215/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku.
Uchwała Nr XVIII/214/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2017 rok.
Uchwała Nr XVIII/213/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XVIII/212/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XVIII/211/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XVIII/210/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XVIII/209/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XVIII/208/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Uchwała Nr XVIII/207/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Długosiodło na lata 2016-2023
Uchwała Nr XVIII/206/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2017 r. do 15.04.2017 r. i od 16.10 2017 r. do 31.12.2017 r.
Uchwała Nr XVIII/205/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017 r.
Uchwała Nr XVIII/204/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2017r.
Uchwała Nr XVIII/203/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Uchwała Nr XVII/202/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XVII/201/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XVII/200/2016 z dnia 2016-11-24 zmieniająca Uchwałę Nr XII/141/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej”
Uchwała Nr XVII/199/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XVII/198/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Uchwała Nr XVII/197/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Długosiodło zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Uchwała Nr XVII/196/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XVII/195/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVII/194/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVII/193/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XVII/192/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/191/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/190/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/189/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/186/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XVI/188/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/187/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XVI/186/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/159/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XVI/185/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rząśnik
Uchwała Nr XVI/184/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVI/183/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/142/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XVI/182/2016 z dnia 2016-09-23 zmieniająca Uchwałę Nr XII/141/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej”
Uchwała Nr XVI/181/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVI/180/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Prabuty do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/179/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Prabuty – Wólka Piaseczna do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/178/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Znamiączki do kategorii dróg gminnych.
Strona: 3 z 23
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5]...[23]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem