kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2017 (wszystkie)
Uchwała Nr XVII/198/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Uchwała Nr XVII/197/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Długosiodło zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Uchwała Nr XVII/196/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XVII/195/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVII/194/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVII/193/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XVII/192/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/191/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/190/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVII/189/2016 z dnia 2016-11-24 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/186/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XVI/188/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/187/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XVI/186/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/159/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XVI/185/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rząśnik
Uchwała Nr XVI/184/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVI/183/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/142/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XVI/182/2016 z dnia 2016-09-23 zmieniająca Uchwałę Nr XII/141/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej”
Uchwała Nr XVI/181/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVI/180/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Prabuty do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/179/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Prabuty – Wólka Piaseczna do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/178/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Znamiączki do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/177/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie zaliczenia drogi Dalekie - Sieczychy do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVI/176/2016 z dnia 2016-09-23 w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr XV/175/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XV/174/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi Marianowo – Nowa Wieś do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XV/173/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/172/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Chrzczanka Włościańska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XV/171/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło - ul. Projektowana do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XV/170/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XV/169/2016 z dnia 2016-07-13 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV/168/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/167/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/166/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zamiaru realizacji projektu pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów"
Uchwała Nr XIV/165/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/164/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XIV/163/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/162/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/161/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/160/2016 z dnia 2016-06-10 zmieniająca Uchwałę Nr XII/140/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański, gmina Długosiodło”
Uchwała Nr XIV/159/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
Uchwała Nr XIV/158/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/157/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XIV/156/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XIV/155/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XIII/154/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/153/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XIII/152/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XIII/151/2016 z dnia 2016-03-17 zmieniająca Uchwałę Nr XII/142/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XIII/150/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIII/149/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
Strona: 3 z 22
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5]...[22]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem