kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwały z roku:

Wyszukiwanie uchwał według danej zawartości:

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)
Uchwała Nr XXVIII/340/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXVIII/339/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXVII/325/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
Uchwała Nr XXVII/324/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/299/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXVII/323/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXVII/322/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXVII/321/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXVII/320/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”
Uchwała Nr XXVII/319/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXVII/318/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXVII/317/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały XXV/281/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”
Uchwała Nr XXVII/316/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/241/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”
Uchwała Nr XXVII/315/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/240/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”
Uchwała Nr XXVII/314/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/239/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa”
Uchwała Nr XXVII/313/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/238/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Projektowanej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXVII/312/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/237/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”
Uchwała Nr XXVII/311/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/236/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska”
Uchwała Nr XXVII/310/2017 z dnia 2017-12-15 zmieniająca uchwałę Nr XIX/221/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXVII/309/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr XXVII/308/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXVII/307/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2018 r.
Uchwała Nr XXVII/306/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2018 r. do 15.04.2018 r. i od 16.10 2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała Nr XXVII/305/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXVII/304/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXVII/303/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Uchwała Nr XXVII/302/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2018 r.
Uchwała Nr XXVI/301/2017 z dnia 2017-11-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/300/2017 z dnia 2017-11-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXVI/299/2017 z dnia 2017-11-27 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXV/298/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/98/93 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 1993 roku.
Uchwała Nr XXV/297/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXV/296/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXV/295/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXV/294/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr XXV/293/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XXV/292/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/291/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/290/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXV/289/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXV/288/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXV/287/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/286/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
Uchwała Nr XXV/285/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Uchwała Nr XXV/284/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXV/283/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXV/282/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2017 - 2018 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”
Uchwała Nr XXV/281/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”
Uchwała Nr XXV/280/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/279/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/278/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Strona: 1 z 23
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5]...[23]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem