kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/324/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/299/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 , art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr XXVI/299/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem