kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/309/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku gmina odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi lub od innych nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem