kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/302/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz.1875), art.41 ust. 1pkt1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U.2016 r.poz.487 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na powierzenie zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2018 r.

§ 2.

Wysokość dotacji na realizację prowadzenia zadania o którym mowa w §1 wynosi 2407,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedem złotych).

§ 3.

Szczegółowe zasady i tryb przejęcia zadania oraz sposób przekazywania i rozliczania dotacji określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wyszków a Wójtem Gminy Długosiodło.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem