kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXV/284/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 36.367.200,84 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 35.679.529,26 zł,
  2. majątkowe w kwocie 687.671,58 zł.
 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i po zmianach wydatki wynoszą 40.888.731,64 zł, z tego:
  1. bieżące w kwocie 33.471.126,47 zł,
  2. majątkowe w kwocie 7.417.605,17 zł.

§ 2.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.521.530,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji i wolnych środków.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.643.493,51 zł, rozchody w wysokości 1.121.962,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych, pożyczek na wyprzedzające finansowanie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.202.495,58 zł.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
ZAŁĄCZNIKI (6)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxv-284-2017_zal_1.pdf (74.81 KB) Zmiany w planie dochodów 9 Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
xxv-284-2017_zal_2.pdf (72.81 KB) Zmiany w planie wydatków 8 Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
xxv-284-2017_zal_2a.pdf (31.26 KB) Zadania inwestycyjne w 2017 roku 9 Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
xxv-284-2017_zal_3.pdf (24.57 KB) Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. 8 Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
xxv-284-2017_zal_4.pdf (46.62 KB) Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienal. do sekt.fin.publ. 8 Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
xxv-284-2017_zal_5.pdf (41.83 KB) Gminny Program Rozw.Prob.Alkoh. 8 Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem