kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIII/251/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przejęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło o długości 800 mb.
  2. Przejęcie w zarząd odcinka drogi, o których mowa w ust. 1 następuje w celu wykonania remontu utwardzonego pobocza.
  3. Przejęcie w zarząd odcinka drogi, o których mowa w ust. 1 następuje na czas nieokreślony.

§ 2.

Szczegółowe obowiązki stron określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Długosiodło i Zarządem Powiatu Wyszkowskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem