Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

nieaktualne

Data zamieszczenia:2017-11-14
Data deaktualizacji:2017-12-08
Licznik odwiedzin:333

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025” w dniach od 15.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.dlugosiodlo.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło lub drogą poczty elektronicznej na adres: gmina@dlugosiodlo.pl do dnia 08.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
PZ_2010-2025.pdf (2.91 MB) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025 130 Radosław Michalak 2017-11-14 15:35:32
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem