kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

drukWersja do druku

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2017-12-05 - godz: 15:00:04
Zmodyfikowano: 2017-12-06 - godz: 13:04:50

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DŁUGOSIODŁO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długosiodło w dniach od 13 grudnia 2017 r. do 04 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w pokoju nr 4 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło, o godzinie 11:30.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Długosiodło z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest studium, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w pokoju nr 4 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło albo w formie elektronicznej, na adres gmina@dlugosiodlo.pl. W temacie uwagi należy wpisać "Prognoza - studium".

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Długosiodło.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

ZAŁĄCZNIKI (2)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
plakat.pdf (680.09 KB) Plakat - Konsultacje społeczne ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 94 Radosław Michalak 2017-12-05 15:02:51
obwieszczenie.pdf (501.41 KB) Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 159 Radosław Michalak 2017-12-05 15:10:42
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem