kropka2STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI

drukWersja do druku

nieaktualneInformacja o XXIV Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 2017-08-09 - godz: 14:00:53

Dnia 16 sierpnia 2017 roku (środa) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, przy ul. Kościuszki 2 odbędzie się XXIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11:30.

PORZĄDEK OBRAD
XXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 16 sierpnia 2017 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli;
  2. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2017r. poz. 1189 z późn. zm./, dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym;
  3. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności na przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020;
  4. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa;
  5. w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło";
  6. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Długosiodło na lata 2016-2023;
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  9. w sprawie nadania nazwy ulicy;
  10. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na ulicę "Królowej Jadwigi" w miejscowości Długosiodło;
  11. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Świerczewskiego" na ulicę "......." w miejscowości Długosiodło;
  12. w sprawie zmiany nazwy ulicy "22 Lipca" na ulicę "......." w miejscowości Długosiodło;
  13. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029;
  14. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem