kropka2STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI

drukWersja do druku

nieaktualneInformacja o XXIII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 2017-06-19 - godz: 09:56:06

Zmodyfikowano: 2017-06-21 - godz: 09:26:19

Dnia 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Gminnym Centrum Kultury, przy ul. Dąbrowszczaków 26 w Długosiodle odbędzie się XXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11:00. Przedstawiciele KRUS w Wyszkowie przeprowadzą szkolenie z zasad bhp w rolnictwie oraz omówią sprawy bieżące.

PORZĄDEK OBRAD
XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 26 czerwca 2017 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przez Wójta Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 4. Przedstawienie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok przez Komisję Rewizyjną oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło;
  3. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło”;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Długosiodło”;
  5. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej;
  6. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej;
  7. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sieczychy do kategorii dróg gminnych;
  8. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo – ul. Wąska do kategorii dróg gminnych;
  9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2016 rok;
  10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2016 rok;
  11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2016 rok;
  12. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029;
  13. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok;
  14. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2016 rok.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maria Bożena Gałązka


flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem