Zarządzenie nr: 0050.38.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Dodano: 02 marca 2021 r. - godz. 13:49

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.38.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasów drogowych dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Długosiodło.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713 z późn. zm.), art.8 ust. 2 w związku z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990) Wójt Gminy Długosiodło zarządza co następuje:

§ 1.

 1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą dróg wewnętrznych (nie zaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych), będących własnością Gminy Długosiodło.
 2. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej odbywa się za odpłatnością na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Długosiodło reprezentowaną przez Wójta Gminy Długosiodło a Zajmującym pas drogowy w celu:
  1. prowadzenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  2. umieszczenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3. umieszczenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektów budowalnych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 3. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej składa wniosek o wydanie zezwolenia na jego zajęcie, który powinien zawierać:
  1. dane Zajmującego,
  2. cel zajęcia pasa drogowego,
  3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
  4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 4. Wzór wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Wzór wniosku o umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 6. Wzór umowy o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 7. Wzór umowy o umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 8. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem robót.

§ 2.

 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 za każdy dzień zajęcia:
  1. przy zajęciu jezdni utwardzonej do 20% szerokości – 2,46 zł,
  2. przy zajęciu jezdni utwardzonej powyżej 20% do 50% szerokości – 6,15 zł,
  3. przy zajęciu jezdni utwardzonej powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00 zł.
 2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.
 3. Dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej ustala się opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia (bez względu na jego fragment).
 4. Dla obiektów budowalnych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej ustala się opłatę w wysokości 0,87 zł za każdy dzień zajęcia.
 5. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym drogi wewnętrznej ustala się opłatę w wysokości 2,46 zł za 1 m2.
 6. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3.

 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości:
  1. w pasie drogowym – 92,25 zł,
  2. na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł.
 2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 1,00 zł.

§ 4.

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń o powierzchni mniej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 5.

W przypadku awarii urządzeń pasie drogowym drogi wewnętrznej, niezwiązanych z obsługą drogi, właściciel urządzenia lub jednostka eksploatująca urządzenie niezwłocznie zawiadamia pisemnie Wójta Gminy Długosiodło o zajęciu pasa drogowego, określając termin i powierzchnię zajęcia. Dane powyższe niezbędne są do ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 4)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 958

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe