Zarządzenie nr: 0050.20.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku

Dodano: 09 lutego 2021 r. - godz. 13:30

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.20.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 8 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Długosiodło

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), po uzyskaniu opinii organizacji związkowych zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, przeznacza się na:
  1. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
  2. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
  3. koszty związane z podróżą służbową oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie:
  1. rozwijania kompetencji kluczowych uczniów;
  2. rozwiązywania konfliktów szkolnych i przeciwdziałania przemocy w szkole;
  3. bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z zasobów dostępnych w sieci;
  4. motywowania uczniów do pracy;
  5. realizacji podstawy programowej;
  6. ewaluacji pracy nauczyciela;
  7. współpracy z rodzicami;
  8. przeciwdziałania uzależnieniom;
  9. kwalifikacji uprawniających do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych,
  10. pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 3. Dokonuje się podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następujący sposób:

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Nazwa jednostki budżetowej Koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach , warsztatach, studiach podyplomowych oraz w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego Koszty związane z podróżą służbową oraz zakupem materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym Razem
Przedszkole Samorządowe w Długosiodle 3000,00 1500,00 4500,00
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła w Blochach 5000,00 2259,88 7259,88
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem 5000,00 1550,00 6500,00
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle 9576,58 6852,60 16429,18
Zespół Szkół w Starym Bosewie 10000,00 2174,00 12174,00

§ 2.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli:

 1. w wysokości 1000,00 zł za każdy semestr studiów podyplomowych od II semestru,
 2. w wysokości 1000,00 zł za każdy semestr uzupełniających studiów magisterskich od III semestru,
 3. 100% nie więcej niż 800,00 zł za kursy doskonalące oraz doskonalenia na warsztatach, konferencjach i sympozjach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Długosiodło.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 654

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe