Zarządzenie nr: 0050.19.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku

Dodano: 09 lutego 2021 r. - godz. 11:33

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.19.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 8 lutego 2021 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Wyrażam zgodę na nabycie na rzecz Gminy Długosiodło nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0032 Stare Bosewo, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 162/13 o powierzchni 0,05 ha.
  2. Właścicielem wyżej wymienionej nieruchomości jest Małżeństwo Urszula Alicja Korczakowska i Piotr Waldemar Korczakowski na podstawie Umowy Darowizny Rep. A Nr 5527/77 z dnia 02 grudnia 1977 r.
  3. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 05 listopada 2004 r. pod teren drogi wewnętrznej.

§ 2.

Wymieniona w § 1 powyżej nieruchomość nabywana jest w celu zaspokojenia potrzeb publicznych o znaczeniu lokalnym określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. pod drogę gminną – ul. Prosta w miejscowości Stare Bosewo.

§ 3.

Warunki nabycia zostaną określone w protokole uzgodnień.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 662

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe