Zarządzenie nr: 0050.148.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Dodano: 13 stycznia 2021 r. - godz. 14:02

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.148.2020

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92, Dz.U.2019 r. poz. 1903, Dz.U. z 2020 r. poz. 1381) Wójt Gminy Długosiodło zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Długosiodło na lata 2020-2033 zgodnie z Załącznikiem Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 914

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe