Zarządzenie nr: 0050.30.2019 z dnia 4 marca 2019 roku

Dodano: 04 marca 2019 r. - godz. 16:00

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.30.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik nr 1, na okres 21 dni.

§ 2.

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 782

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671