Zarządzenie nr: 0050.2.2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku

Dodano: 06 lutego 2019 r. - godz. 15:16

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.2.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 3 stycznia 2019 roku

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Długosiodło, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00045258/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 47/8 o powierzchni 0,0147 ha na rzecz Marii Lilii Sokół.

§ 2.

Opisana w § 1 powyżej działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i jest zbywana w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Długosiodło, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00072397/1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 39/4 i 40/4, stanowiącej własność Marii Lilii Sokół.

§ 3.

Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole uzgodnień.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 292 940

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822