Uchwała nr: VIII/81/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 14:28

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/81/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 49.412.469,18 zł, z tego:
 2. bieżące w kwocie 37.968.337,68 zł,
 3. majątkowe w kwocie 11.444.131,50 zł.
 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 56.288.002,69 zł, z tego:
 5. bieżące w kwocie 35.245.092,21 zł,
 6. majątkowe w kwocie 21.042.910,48 zł.

§ 2.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.875.533,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i pożyczek.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.920.992,51 zł, rozchody w wysokości 2.045.459,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 9.583.767,00 zł, w tym:
  • z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,
  • z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.583.767,00 zł.

  Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.441.584,20 zł.

§ 3.

Ustala plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Udziela się nowo tworzonemu samorządowemu zakładowi budżetowemu jednorazowej dotacji z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 25.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 6)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 864 910

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064