Uchwała nr: VIII/76/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 13:57

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/76/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019. poz 506) oraz § 58 ust. 1 Statutu Gminy Długosiodło zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/391/2018 z dnia 16 października 2018r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r., poz. 10342 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 4 do uchwały Nr V/60/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się punkt 3 "ocena funkcjonowania Spółek Wodnych i stanu technicznego urządzeń wodnomelioracyjnych".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 590

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061