Uchwała nr: VIII/74/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 13:51

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/74/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018r. poz.967 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się ,że tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w prowadzonych przez Gminę Długosiodło publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, wynosi 23 godziny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 707

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061