Uchwała nr: VIII/70/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 13:18

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/70/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/328/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło w granicach administracyjnych, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXVIII/326/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Rada Gminy Długosiodło uchwala co następuje:

§ 1.

 1. W Uchwale Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004 r.) wprowadza się zmianę zapisów § 24 ust. 9 pkt 7 i 8 w zakresie obejmującym obszar działek nr 21/29, 21/271, 21/272, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30 położonych w obrębie Augustowo, gmina Długosiodło, którego granice przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004 r.) pozostają bez zmian.
 3. Integralną częścią ustaleń zmiany planu, stanowiących treść niniejszej uchwały, są następujące załączniki:
  1. rysunek wskazujący obszar objęty zmianą zapisów § 24 ust. 9 pkt 7 i 8 Uchwały Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004r.), w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
  2. rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
  3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.

W Uchwale Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 24 ust. 9 pkt 7 średnik na końcu punktu zastępuje się przecinkiem i po przecinku wprowadza się następujący tekst: „z zastrzeżeniem obszaru działek nr 21/29, 21/271, 21/272, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30 położonych w obrębie Augustowo, gdzie maksymalna wysokość budynku mieszkalnego wynosi 10,5 m (3 kondygnacje, w tym poddasze);";
 2. w § 24 ust. 9 pkt 8 średnik na końcu punktu zastępuje się przecinkiem i po przecinku wprowadza się następujący tekst: „z zastrzeżeniem obszaru działek nr 21/29, 21/271, 21/272, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30 położonych w obrębie Augustowo, gdzie obowiązują dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15° do 45° włącznie, z dopuszczeniem dachów jednospadowych o spadkach w granicach od 12° do 25° oraz dachów płaskich o spadkach w granicach od 2° do 12°;”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Długosiodło.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 730

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061