Uchwała nr: V/61/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 15:34

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/61/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 0,66 zł netto + 8% podatek VAT za każdy 1 m³ ścieków.

§ 2.

  1. Dopłaty, o których mowa w § 1 przekazywane będą zakładowi budżetowemu po przedłożeniu przez zakład rozliczenia za faktycznie odprowadzone ścieki razem ze zbiorczym zestawieniem w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
  2. Zakład budżetowy pobiera opłaty za odprowadzanie ścieków od dostawców ścieków objętych dopłatami w wysokości pomniejszonej o stawkę dopłat.

§ 3.

Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z budżetu Gminy Długosiodło.

§ 4.

Dopłaty, o których mowa w § 1 będą obowiązywać od dnia 01.05.2019 do 31.12.2019 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 maja 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 053

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064