Uchwała nr: V/59/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 09:34

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/59/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ), po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Gminy Długosiodło uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 217 327

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671