Uchwała nr: V/58/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 09:29

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/58/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem 01 maja 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej jako zakład budżetowy Gminy, zwany dalej „Zakładem”.

§ 2.

Ustalić statut Zakładu stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 757

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671