Uchwała nr: V/50/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 12 kwietnia 2019 r. - godz. 12:57

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/50/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane.

Na podstawie art. 70 a ust.1 i 3 oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn.zm.) w związku z §7 pkt 1,2 i 4 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli (Dz.U z 2019r. poz.136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/342//2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 676

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061