Uchwała nr: V/49/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 12 kwietnia 2019 r. - godz. 12:55

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/49/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2019 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w 2019 r.

§ 2.

Szczegółowy zakres zadań i obowiązki stron określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Długosiodło a Zarządem Powiatu Wyszkowskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 047

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064