Uchwała nr: V/44/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 10:16

Ostatnio zmodyfikowano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 10:16

Uchwała Nr V/44/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr IV/41/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/327/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 750

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061