Uchwała nr: IV/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 08:44

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr IV/35/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz §17 ust.1 pkt 2,3,4 i §57 Statutu Gminy Długosiodło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXXII/391/2018 r. z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r., poz.10342 z poźn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję Budżetową i Inwestycji liczącą 6 członków w składzie:
  1. Banaszek Krzysztof
  2. Kowalski Krzysztof
  3. Łazarecka Jadwiga Mirosława
  4. Paradowska Teresa
  5. Ponichtera Kazimiera Wiesława
  6. Pych Arkadiusz Krzysztof.
 2. Do kompetencji komisji należą sprawy pozostające w zakresie działania Rady Gminy, w tym szczególnie dotyczące budżetu gminy, planów finansowych, gospodarki nieruchomościami, planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji.

§ 2.

 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia liczącą 9 członków w składzie:
  1. Iciński Adam Mirosław
  2. Jechna Kamil
  3. Kępka Tomasz
  4. Kowalski Krzysztof
  5. Kruszewska Mariola Renata
  6. Machnowski Marek
  7. Paradowska Teresa
  8. Ponichtera Kazimiera Wiesława
  9. Zakrzewska Małgorzata.
 2. Do kompetencji komisji należą sprawy pozostające w zakresie działania Rady Gminy, w tym szczególnie dotyczące oświaty, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej, turystyki i sportu, ochrony zdrowia oraz sprawy socjalne.

§ 3.

 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Rozwoju liczącą 5 członków w składzie:
  1. Kępka Tomasz
  2. Łazarecka Jadwiga Mirosława
  3. Pakieła Danuta
  4. Pałubiński Tadeusz Janusz
  5. Pych Arkadiusz Krzysztof.
 2. Do kompetencji komisji należą sprawy pozostające w zakresie działania Rady Gminy, w tym szczególnie dotyczące rolnictwa i leśnictwa, transportu i dróg publicznych, ochrony środowiska, porządku publicznego.

§ 4.

Komisje na swoim pierwszym posiedzeniu dokonają podziału pełnionych w komisji funkcji.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy.

§ 6.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej bip.dlugosiodlo.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 217 439

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671