Uchwała nr: XXVIII/338/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

Dodano: 14 września 2018 r. - godz. 09:00

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVIII/338/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025"

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z Prognozą oddziałwywania na środowisko stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/455/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 311

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431