Uchwała nr: XXVIII/334/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

Dodano: 13 września 2018 r. - godz. 15:19

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVIII/334/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6 l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się za każdy rok jednorazowo z góry w terminie do dnia 30 czerwca tego roku, za który należna jest opłata.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 327

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431