Uchwała nr: XXVIII/331/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

Dodano: 13 września 2018 r. - godz. 14:02

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVIII/331/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/291/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło.

§ 4.

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 405

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431