Uchwała nr: XXVII/325/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dodano: 26 lutego 2018 r. - godz. 09:15

Ostatnio zmodyfikowano: 26 lutego 2018 r. - godz. 09:17

Uchwała Nr XXVII/325/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 ,art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i art.36 ust.2 lit. i, art. 97 ust. 5 , art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) uchwala się co następuj

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia , udzielających schronienia osobom bezdomnym.

§ 2.

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. ośrodek wsparcia – to noclegownie, hostele, przytuliska i schroniska dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia oraz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
 2. opłata – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia.
 3. kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia, określony w decyzji administracyjnej.

§ 3.

 1. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:
 2. Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) Odpłatność (w %) średniego dobowego kosztu utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia
  powyżej 100% - 140% 40%
  powyżej 140% - 160% 60%
  powyżej 160% - 180% 80%
  powyżej 180% 100%
 3. Pobyt w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
 4. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia.
 5. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia może zostać zwolniona z części lub całości opłaty. Zwolnienie następuje na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 262

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431