Uchwała nr: XXVII/307/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dodano: 23 lutego 2018 r. - godz. 13:25

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVII/307/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w 2018 r.

§ 2.

Szczegółowy zakres zadań i obowiązki stron określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Długosiodło a Zarządem Powiatu Wyszkowskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 359

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431