Uchwała nr: XXVII/302/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dodano: 23 lutego 2018 r. - godz. 11:26

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVII/302/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz.1875), art.41 ust. 1pkt1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U.2016 r.poz.487 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na powierzenie zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2018 r.

§ 2.

Wysokość dotacji na realizację prowadzenia zadania o którym mowa w §1 wynosi 2407,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedem złotych).

§ 3.

Szczegółowe zasady i tryb przejęcia zadania oraz sposób przekazywania i rozliczania dotacji określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wyszków a Wójtem Gminy Długosiodło.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 406

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431