Uchwała nr: XXVI/299/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku

Dodano: 21 lutego 2018 r. - godz. 13:00

Ostatnio zmodyfikowano: 21 lutego 2018 r. - godz. 13:01

Uchwała Nr XXVI/299/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 , art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 238ze zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Gmina Długosiodło wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1.460 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 roku w następujących seriach:
  1. seria A17 na kwotę 60.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  2. seria B17 na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  3. seria C17 na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  4. seria D17 na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  5. seria E17 na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  6. seria F17 na kwotę 100.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  7. seria G17 na kwotę 150.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  8. seria H17 na kwotę 150.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  9. seria I17 na kwotę 150.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  10. seria J17 na kwotę 150.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  11. seria K17 na kwotę 150.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
  12. seria L17 na kwotę 150.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2017 r.
 3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
 5. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 3.

 1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
 2. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Długosiodło.

§ 4.

 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. obligacje serii A17 po upływie 1 roku od daty emisji
  2. obligacje serii B17 po upływie 2 lat od daty emisji
  3. obligacje serii C17 po upływie 3 lat od daty emisji
  4. obligacje serii D17 po upływie 4 lat od daty emisji
  5. obligacje serii E17 po upływie 5 lat od daty emisji
  6. obligacje serii F17 po upływie 6 lat od daty emisji
  7. obligacje serii G17 po upływie 7 lat od daty emisji
  8. obligacje serii H17 po upływie 8 lat od daty emisji
  9. obligacje serii I17 po upływie 9 lat od daty emisji
  10. obligacje serii J17 po upływie 10 lat od daty emisji
  11. obligacje serii K17 po upływie 11 lat od daty emisji
  12. obligacje serii L17 po upływie 12 lat od daty emisji
 2. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5.

 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w trzymiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.
 3. Wysokość oprocentowania będzie równa stawce WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 5. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Długosiodło do zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji, dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji i wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 381

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431