Uchwała nr: XXV/298/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 30 listopada 2017 r. - godz. 14:41

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/298/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/98/93 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 1993 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 poz.487 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Długosiodło Nr XXVII/98/93 z dnia 22 czerwca 1993 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany: w §1 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 cyfrę „100” zastępuje się cyfrą „50”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 261

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431